Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

Program wychowawczo - profilaktyczny 

Zasady szkolnego oceniania