Projekty w klasie I

MegaMisja

To ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów i uczennic klas 1-3 szkół podstawowych. Program wspierał rozwój kompetencji społecznych dzieci. Celem MegaMisji było podniesienie wiedzy i kompetencji cyfrowych uczniów. Chodzi o to, aby stali się oni bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów. MegaMisja dała solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie można obejść się bez technologii. Podczas zajęć uczniowie uczyli się bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii, korzystali z bogatych zasobów multimedialnych i edukacyjnych. Dzieci poznały zasady współpracy, komunikacji i empatii poprzez różnorodne zadania i projekty grupowe. MegaMisja to nie tylko program edukacyjny, ale także narzędzie, które wspiera rozwój dzieci w dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym.

Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki

Jest to projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, promujący czytelnictwo, którego głównym celem jest zachęcenie dzieci do wykazywania postaw dobroczynności. Tegoroczna edycja projektu nosi tytuł „Na tropach dobroczynności”. Oprócz kreatywnych działań związanych z czytanymi tekstami, dzieci realizowały trzy projekty dobroczynne:

 • dla innych osób,
 • dla zwierząt,
 • dla roślin.

Praca z książką stała się inspiracją do realizacji wielu kreatywnych zadań i akcji, w których bardzo ważną rolę odgrywało budowanie relacji międzyludzkich oraz poszanowanie dobra innych osób i istot. Realizując ten projekt uczniowie zapoznali się z trzema wybranymi lekturami. Bohaterowie lektur pokazali pozytywne wzorce i stali się autorytetami dla dzieci. Podczas naszych zajęć dzieci uczyły się szacunku dla drugiego człowieka, roślin i zwierząt.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu oraz w Internecie. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych na podstawie opracowanych pomocy edukacyjnych. Z chęcią wypełniały otrzymane od organizatorów materiały. Razem z Puchatkiem dzieci uczyły się, jak prawidłowo poruszać się po drodze, przechodzić przez jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo spędzać czas wolny od zajęć szkolnych. Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, aby być widocznym na drodze. Podczas zajęć omówiono zasady  bezpiecznego korzystania z Internetu. Program uczył, jak prawidłowo reagować na zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka.

 

 

Uniwersytet dzieci „Ciekawskie Pierwszaki”

 „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”-o projekt edukacyjny przygotowany w ramach Uniwersytetu dzieci. Pierwsza część projektu obejmowała dwie lekcje wstępne, podczas których uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego każdy z nas jest inny oraz jak rozwijać koncentrację uwagi. W trakcie zajęć tematycznych uczniowie sprawdzali, czy trójkąt może być kwadratem, poznawali właściwości figur, określali ich kształty, przeliczali liczbę boków oraz układali różne obrazki z figur geometrycznych. Podczas lekcji „Czy wszyscy ludzie są tacy sami?” pierwszoklasiści porównywali zdjęcia ludzi z różnych stron świata, obejrzeli miniwykład i dowiedzieli się, skąd wynikają te różnice. Poznali sposób ubierania oraz pokarmy ludzi z wybranych części świata. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia, w których dzieci dowiedziały się, jak zwierzęta widzą świat. Uczniowie poznali również pojęcie złudzenia optycznego. Niektóre dzieci były zaskoczone, jak łatwo wzrok może być oszukany. Podczas zajęć omówiliśmy również zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Uczniowie poznali szereg zasad, które uczestnik ruchu powinien znać, rozmawiali o znakach drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz powtórzyli podstawowe kierunki prawo-lewo. Dzieci dowiedziały się, jak zachowywać się na drodze, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w projekcie zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

 "Z kulturą mi do twarzy".

Projekt został opracowany zgodnie z aktualną Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

Cele projektu:

 • Promowanie kultury wysokiej i wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką.
 • Wychowanie w duchu wartości, takich jak dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.
 • Kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do kraju i regionu oraz zapoznanie dzieci z ich tradycjami i historią w przystępny sposób.
 • Zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.
 • Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).
 • Współpraca z rodzicami i włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.